KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Adatkezelési Szabályzat - Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

 


Bevezetés


Üdvözöljük a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének tagjait, illetve ezen Szövetség tevékenységével érintett további személyeket. A  Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetség által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vehesse. Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak. Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az info--.at.--kcssz.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.


A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása


Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.


 1. Adatfeldolgozás: 

olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 


 1. Adatkezelés: 

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása. 


 1. Adatkezelő: 

az Érintett által megadott adatokat a  Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége kezeli, azaz kizárólag e cég hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. 


Az Adatkezelő adatai: 


 1. a) Székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 
 2. b) Levelezési címe: 1518 Budapest, Pf. 139/1
 3. c) A szervezet cégbírósági bejegyzési száma: PK.60175/2001/3
 4. d) Adószám: 18469491-1-41
 5. e) E-mail: info--.at.--kcssz.hu 
 6. f) Telefonszám: +36 30 901 5238

 1. Hatóság: 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat--.at.--naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391- 1400). 


 1. Honlap: 

az Adatkezelő által üzemeltetett www.kcssz.hu honlap. 


 1. Grt.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény. 

 1. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete. 

 1. Rendszergazda: 

aki a Honlapot kezeli és karbantartja. A Honlap működtetése, karbantartása vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása tekintetében – amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra rálát – adatfeldolgozónak minősül. 


 1. Személyes adat: 

Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről. 


 1. Számítógép:

 minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő – az Érintett rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas. 


 1. Cookie: 

olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása. 


 1. Szolgáltatás: 

az Érintett tagsági jogviszonyának keletkezésével, az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, így különösen egyes, a tagok számára elérhető kedvezmények nyújtása, rendezvényeken történő részvételi lehetőség biztosítása. 


 1. Érintett: 

minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait az Üzlethelyiségben, vagy a Honlapon igénybe veszi és személyes adatai kezelésre kerülnek az Adatkezelő által. A fentieken túl jelen szabályzat hatálya alá tartozik és Érintettnek minősül az személy is, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláslehetőségre önéletrajzát az Adatkezelő irányába megküldi. Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei. 


 1. Az Adatkezelő elérhetőségei: 
 2. a) Székhely: 1056 Budapest, Március 15. tér 8.
 3. b) E-mail: info--.at.--kcssz.hu 
 4. c) Telefonszám: +36 30 901 5238

Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

 1. a) Név: Marton Zsuzsanna 
 2. b) E-mail:   info--.at.--kcssz.hu 
 3. c) Telefonszám: +36 30 901 5238


Adatkezelési alapelvek


 Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban. 


 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: 

Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat, illetve amennyiben harmadik személytől közvetetten gyűjt személyes adatot, úgy annak tényét, valamint körülményeit külön feltünteti jelen Szabályzatban. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos (valamint korábbi) szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé (pdf formátumban letölthetővé) teszi a Honlapon. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.


 1. Célhoz kötöttség: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor – az alábbi megengedett eltérési lehetőséget ide nem értve – az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz. A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. Minden további esetben az Adatkezelő további, eltérő jogalap szerint, a megfelelő további tájékoztatás megadása mellett kezeli a személyes adatokat. 


 1. Korlátozott tárolhatóság: 

Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 


 1. Adattakarékosság: 

Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől. 


 1. Pontosság:

Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail címre küldött hírlevél tartalmáról az Érintett egyébként sem értesül, így az célját veszti. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíteni kötelesek az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével. 


 1. Adatvédelem elve:

Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a digitális úton megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolja. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelő: a) jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést; b) a papír alapon kezelt személyes adatokat riasztóval őrzött, zárt helyiségben tárolja; c) belső számítógépes rendszereiben kizárólag jogtiszta, folyamatosan ellenőrzött szoftvereket alkalmaz. Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése. 


 1. A Szövetségi tagsági jogviszony keletkezése és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés, tagfelvétel:

Az Adatkezelő a Szolgáltatásainak elérhetőségét alapvetően a szövetségi tagsághoz, tagsági jogviszonyhoz köti, ennek megfelelően az egyes szolgáltatások igénybevételéhez az Érintettnek ki kell töltenie az ún. „belépési nyilatkozatot”, amelyet követően tagként történő felvételéről az Adatkezelő döntéshozó szerve határoz.


 1. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis:

Az Adatkezelő célja, hogy – összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel, a tagjai számára elérhető kedvezményekre vonatkozóan – időszakosan, az aktuális ajánlatokat és kedvezményeket érintően tájékoztatással keresse meg az Érintettet e-mail elérhetőségén keresztül. A hírlevél-szolgáltatás keretében az Adatkezelő saját, illetve tevékenységéhez kapcsolódóan harmadik személy szolgáltatását érintő, azt népszerűsítő levelet is küldhet (jellemzően az Adatkezelő tagjai számára harmadik személy által biztosított kedvezmények értendők e körbe), mindazonáltal – a jelen pontban alább megjelölt adatfeldolgozón túl – harmadik személyek irányába e célból adatot nem továbbít, közvetlen megkereséssel kizárólag az Adatkezelő él e szolgáltatás keretében. Az Érintett a hírlevél-szolgáltatásra a belépési nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg, a digitális űrlap alkalmazása esetén az erre szolgáló ’’checkbox’’ kitöltésével, a papír alapú belépési nyilatkozat kitöltése esetén pedig külön erre szolgáló négyzet X jelöléssel történő ellátása útján, illetve felvételét követően az Adatkezelő fentebb feltüntetett e-mail címére megküldött ilyen irányú üzenettel iratkozhat fel. A hírlevél-szolgáltatás körében kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím. Jelen adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], melyet a fentiek szerint tehet meg. A fenti módokon az Érintett kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja a jelen bekezdés szerinti célból történő adatkezeléshez. A hozzájárulással az Érintett beleegyezik abba, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségein keresztül üzletszerzési célú üzenetekkel keresse meg. A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő mindaddig jogosult, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja. A feliratkozás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az e-mailben küldött hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről” gomb segítségével, vagy az info--.at.--kcssz.hu e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel. 


 1. Oktatás- és rendezvényszervezés, képfelvétel készítése a rendezvényen:

Az Adatkezelő az általa időszakosan szervezett oktatásokra, rendezvényekre vonatkozóan a tagok irányába jelentkezési űrlapot küld meg, amelyen az Érintett az alábbi személyes adatainak rögzítését követően regisztrálhat az adott rendezvényen történő részvétel érdekében. A jelentkezési lap kitöltésére akár online, akár papír alapon lehetőség van. Amennyiben az Érintett papír alapon regisztrál valamely rendezvényre, úgy az általa kitöltött és aláírt űrlapot postai úton köteles eljuttatni az Adatkezelő irányába. Az Érintettnek lehetősége van a törvényes képviseletével érintett gyermekeket is regisztrálni az érintett rendezvényre a részvétel érdekében Az adatkezelés célja ennek megfelelően az Adatkezelő által szervezett rendezvényen résztvevő személyek nyilvántartása, a szervezés bonyolítása, illetve a rendezvényen történő részvétel érdekében regisztrált Érintettek nyilvántartása A kezelt személyes adatok köre e célt érintően: Név, születési név, telefonszám, e-mail cím, lakhely. Az űrlapot kitöltő Érintett törvényes képviselete alatt álló gyermekekre vonatkozó személyes adatok, melyeket az Adatkezelő közvetetten gyűjt: Név, születési dátum. A 16. életévet be nem töltött gyermekekre vonatkozó személyes adatok megadásának esetében a GDPR 13. cikke szerint rendelkezésre bocsátandó információkat az Adatkezelő jelen Szabályzat útján, az űrlap kitöltésével egyidejűleg adja meg az űrlapot kitöltő törvényes képviselő irányába. Amennyiben az Érintett törvényes képviselőként megadja e személyes adatokat, úgy azzal kifejezett és tájékoztatáson alapuló engedélyét adja meg a 16. életévét be nem töltött gyermek megjelölt személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben az űrlapon megjelölt gyermek 16. életévét betöltötte, úgy – tekintettel arra, hogy e személyes adatok nem közvetlenül az Érintettnek minősülő gyermektől kerülnek gyűjtésre – a GDPR 13. cikke szerint rendelkezésre bocsátandó információkat az aláíró törvényes képviselő vállalja továbbítani az általa megjelölt gyermeknek. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő károkat a gyermeket megjelölő törvényes képviselő viseli. A fenti adatkezelés jogalapját a rendezvényen történő megjelenés érdekében, a jelentkezési űrlappal létrejövő jogviszony teljesítése, illetve a rendezvény szervezésével összefüggő kapcsolattartás teljesítése jelenti [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az Adatkezelő a jelentkezési űrlapon az Érintett külön hozzájárulását kéri arra vonatkozóan, hogy az adott rendezvényen az Érintettről fényképfelvétel készülhessen, illetve ezen fényképfelvételek a NOE Levelekben megjelenhessenek. Az Érintettet az Adatkezelő jelen szabályzat rendelkezésre bocsátásával előzetesen tájékoztatja, melyet követően az Érintett a digitális úton kitöltött jelentkezési ív tekintetében az erre szolgáló külön ’’checkbox’’ bepipálásával, a papír alapon kitöltött jelenléti ív esetében pedig a megfelelő négyzet bepipálásával járul hozzá ezen adatkezeléshez. A kezelt személyes adat: képfelvétel. Az adatkezelés jogalapját az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozottan kinyilvánított hozzájárulása jelenti [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]. Amennyiben az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött gyermeke személyes adatait is rögzíti a jelentkezési űrlapon a részvétele érdekében, úgy a hozzájárulást törvényes képviselőként maga teszi meg a fentieknek megfelelően. Amennyiben 16. életévét betöltött gyermeke adatait adja meg az Érintett, úgy e további személyektől a jelen bekezdésben érintett hozzájáruló nyilatkozatot – a jelen Szabályzat alapján történő tájékoztatást követően – köteles maga beszerezni és az Adatkezelő számára átadni. A képfelvételek elkészítése tekintetében az Adatkezelővel kötött külön szerződés alapján harmadik személy jár el, amely e jogviszonyban adatfeldolgozóként jár a fényképfelvételek rögzítése, illetve azok Adatkezelő irányába történő rendelkezésre bocsátása érdekében. 


 1. Facebookon keresztül megvalósuló adatkezelés:

Az Adatkezelő a facebook.com weboldalon belül közösségi oldalt üzemeltet, amelyen saját tevékenységét, programjait népszerűsíti. A facebook.com weboldalon regisztrált személyek jogosultak önkéntesen akként dönteni, hogy megosztják, kedvelik az Adatkezelő e közösségi oldalát, melynek esetében az Adatkezelőnek lehetősége van hozzáférni e személyek facebook.com weboldalon regisztrált személyes adataihoz. Az adatkezelés az Érintett önkéntes és határozott, jelen Szabályzat alapján tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán, tevőleges magatartásán (megosztás, kedvelés) alapszik. A facebook.com weboldal saját rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintett saját döntése szerint bármikor leiratkozzon azon listáról, amely alapján az Adatkezelő hozzáférhet jelen bekezdés szerinti adataihoz. 


 1. Tagokkal vagy tagnak nem minősülő személyekkel kötött önkéntes szerződések, kapcsolattartás: 

Az Adatkezelő tevékenységét érintően időszakosan lehetőség nyílik bármely személy (tag vagy tagnak nem minősülő személy) számára, hogy önkéntes alapon szerződjön az Adatkezelővel bizonyos tevékenységek megszervezésében történő közreműködésre vonatkozóan. A szerződéskötés során bizonyos személyes adatokat az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsát a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás biztosítása, illetve a szerződés teljesítése érdekében. E körben kezelt személyes adatok: Név, születési név, lakcím, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, TB-szám, adószám, személyi igazolvány száma. E fenti személyes adatok kezelésének jogalapja az önkéntes munkaszerződés teljesítése jelenti [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén – amennyiben jogszabály eltérő őrzési időtartamot nem rögzít – az adatkezelés megszűnik. 


 1. Jelenléti ívek, átvételi lapok vezetése:

Az Adatkezelő által szervezett rendezvények, oktatások és workshopok, valamint támogatott projektek (együttesen: Programok) résztvevőinek rögzítése és igazolása érdekében az Adatkezelő jelenléti ívet vezet valamennyi Program tekintetében. E jelenléti ívek célja, hogy beazonosítható módon adminisztrálva legyenek az adott Program látogatói, a látogatók száma és kiléte utóbb igazolható legyen. E cél érdekében az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: Név, lakcím, születési hely és idő. Az Adatkezelő irányába felajánlott adományok kiosztása tekintetében – az adomány kiosztásának igazolására – az Adatkezelő átvételi lap aláírását kéri az adomány juttatásával érintett személy részéről. E személy bizonyos személyes adatait az átvételi lapon kilétének igazolására feltünteti. E személyes adatok: Név, lakhely. A fenti adatkezelési célok jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke jelenti [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], hiszen az Adatkezelőnek – különösen Európai Uniós költségvetésből, illetve közpénzből finanszírozott Programok tekintetében – szerződéses kötelezettsége igazolni a Program lebonyolítását, illetve a nyújtott adomány juttatását, melyek tényét jelenléti ívvel, illetve átvételi lappal teljesít. A jelenléti íven, valamint átvételi lapon kizárólag annyi és olyan személyes adatot gyűjt az Adatkezelő, amely az Érintettek kilétének azonosításához feltétlenül szükséges és az adatkezelés céljával arányos, további személyes adatok gyűjtésére e körben nem kerül sor. Az Adatkezelő jogos érdeke tehát valamely, szerződésen alapuló igazolási kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódik, az adatgyűjtés és adatkezelés folyamatában, azzal összhangban a céllal összhangban álló, indokolható személyes adatokon túl az Érintettek információs önrendelkezési jogát nem kívánja érinteni. Az Adatkezelés időtartama az igazolási kötelezettség fennállásának időtartamáig terjed. 


 1. Technikai adatok (cookie) rögzítése, valamint statisztikai célú adatkezelés Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő Honlapja sütiket használ. A Honlapra történő látogatással a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről (vagy egyéb eszközéről, pl. laptop, tablet, okostelefon stb.), illetve azon „sütiket” (cookie) helyezhet el. A sütikről (cookie) általában A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, - többek között - információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, vagy például bizonyos sütik a honlap üzemeltetése és működőképessége szempontjából szükségesek. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. A cookie-k nem használhatók programok elindítására vagy arra, hogy vírusokat telepítsenek az Ön számítógépére. A Honlap által használt sütik A Honlap statisztikai célú sütiket használ. Ezek a sütik segítenek abban, hogy megtudjuk, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a Honlappal. A statisztikai sütikhez szükséges a látogató hozzájárulása. Harmadik személy által elhelyezett sütik A Honlap által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló program: a Google Analytics szolgáltatása. A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage https://www.google.com/analytics/terms/us.html Sütik beállításai böngészőkben A böngésző úgy is beállítható, hogy a sütik csak az Ön beleegyezésével hozhatók létre vagy utasíthatók el általánosan. A sütik nélkül azonban a weboldal egyes tartományai korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. A sütik alkalmazását beállíthatja a böngészőkben az alábbiak szerint:  Internet Explorer: (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies)  Firefox: (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito)  Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=h u/)  Safari: (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac) Jogérvényesítés és jogorvoslat Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet. 

 1. Kommunikáció az Adatkezelővel:

 Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben. A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki: a) a kezelt személyes adatok forrása, b) az adatkezelés célja és jogalapja, Süti neve Süti értéke (tartalom) Süti lejárata _ga GA1.2.1595829745.1565781256 2 év _gid GA1.2.1045306701.1565781256 1 nap _gat_gtag_UA93377436_2 1 1 nap cookielawinfo-checkbox-necessary Igen 1 óra cookielawinfo-checkbox-nonnecessary Igen 1 év c) a kezelt személyes adatok köre, d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre, e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése, g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított 25 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható). b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő 25 napon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 


 1. Helyesbítés:

 Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti. 


 1. Adattörlés: 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 2. b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét); 
 3. c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik; 
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő; 
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; 
 2. c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 
 3. d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 1. Tiltakozás adatkezelés ellen: 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 


 1. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül. 
 2. a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 3. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 4. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 5. d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről. 

 1. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód. 

 1. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. A Hatóság eljárását kezdeményezheti az Érintett az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, amennyiben az Adatkezelő az Érintett fentebb megjelölt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja; valamint adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályi előírásokat. 

 1. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás során az Adatkezelőt, illetve az érintett adatfeldolgozót terheli annak bizonyítása, hogy eljárása során nem sértette meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat. 

 1. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
 2. a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés); 
 3. b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Vegyes rendelkezések 


 1. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges. 
 2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.
 3. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók. 
 4. A Szabályzat 2020. július 30. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a Honlapon. A Szabályzat utolsó módosításának dátumát az utolsó sorban szereplő dátum jelzi. 

Budapest, 2020 július 30.

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár